כתובת: דוד המלך 8, ירושלים 9410120
טל׳: 02-6256322 פקס: 02-6255336
Email: office@feldmanlaw.co.il

לוגו עודד פלדמן

כתובת: דוד המלך 8, ירושלים 9410120
טל׳: 02-6256322 פקס: 02-6255336
Email: office@feldmanlaw.co.il

תנאי שימוש

השימוש באתר משרדנו כפוף לתנאי השימוש הבאים:

חומר משפטי באתר (קישורים ומאמרים)

באתר מצויים קישורים והפניות לאתרי אינטרנט אחרים המכילים מידע מסוגים שונים הניתנים על ידינו כמחווה למשתמשי האתר. איננו יכולים לקבל על עצמנו אחריות למידע המשפטי המצוי ברשת האינטרנט. כידוע אתרי האינטרנט הללו מתפרסמים על ידי אחרים ואין לנו כל יכולת לוודא כי המידע המצוי בהם נכון, מלא או מדויק. זאת ועוד ייתכן כי אתרים כאלה לא יהיו מעודכנים והתוכן שבהם אף יהפוך שגוי בשל חידושים או שינויים משפטיים החלים בעולם המשפט, ואין לנו כל דרך לדעת על כך. יתר על האמור, אין אנו יכולים גם לדעת אם האתר חדל להתקיים, או עמוד מסויים אליו מפנה הקישור בוטל, ועל כן קישור מהאתר יכול להוביל לאתר או לעמודים שכלל אינם פעילים, או שתוכנם השתנה.

באתר מצויים מאמרים בסוגיות משפטיות בהן עוסק משרדנו. מאמרים אלו כוללים את דעתם של מחבריהם בלבד, והם מתייחסים לסוגיות מסוימות ומוגדרות. מאמרים אלו אינם מתיימרים להקיף את כל החומר הרלוונטי בנושא המאמר, ומהסיבות האמורות לעיל אין ביכולתנו להתחייב כי המידע האמור בהם מלא או עדכני.

יודגש – לבעיה ספציפית ישנן מאפיינים מיוחדים, והרכב עובדתי מדוייק שאינו דומה בהכרח למקרים אחרים, ועל כן אין דרך לתת לבעיה ספציפית ייעוץ כולל מראש, ואין לנו כל כוונה שכזו. המאמרים המופיעים באתר ניתנים כמחווה למשתמשי האתר, ואין הם מתיימר להכיל מידע מלא שלם או עדכני ואין לסמוך על האמור במאמרים כעצה משפטית.

פרטיות

איננו אוגרים מידע על המשתמשים באתר, ואיננו שומרים מידע שכזה. הכלים הסטטיסטיים המשמשים אותנו למעקב אחרי המתרחש באתר פועלים באמצעות כלים שונים שכן מבצעים מעקב אחרי השימוש שעשה משתמש ספציפי באתר, ואולם אין הם מזהים את המשתמש, ואין נאגר אצלנו כל מידע לגבי אותו משתמש.

העדר אחריות

השימוש באתר מתבצע על אחריותך בלבד. המידע הכלול באתר, לרבות הקישורים הקיימים בו, איננו מכוון למשתמשים ספציפיים ואין הוא מיועד עבורך באופן מיוחד. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא כלפינו בגין כל פריט מידע הכלול באתר. משתמשים שיבחרו להסתמך על מידע או קישור הקיימים באתר יעשו כן על אחריותם הבלעדית.

המלצתנו היא להסתמך רק על ייעוץ משפטי ספציפי, שיביא בחשבון את נתוני המקרה היחודיים לך שינתן על ידי מי שבקיא בתחום, ונשמח להעניק גם לך ייעוץ כזה. אנו לא נשא באחריות לכל נזק שיגרם למאן דהוא, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר או קישור הכלול בו.

קנין רוחני והשימוש בחומר שבאתר

כל זכויות היוצרים באתר ובכל תוכן הכלול באתר (למעט התוכן אליהם מפנים הקישורים שבאתר) בעיצוב ובכל פורמט שבו כלול מידע באתר הינו שלנו בלבד, ולאף אדם אחר אין הזכות לעשות בכל מידע הכלול באתר (או בכל חלק ממנו) שימוש כלשהו. אין לעשות כל שימוש בתוכן הנ"ל ואסור להעתיקו, להפיצו, להציגו  בפומבי בכל מקום שהוא, לרבות רשת האינטרנט, לתרגם או למסור אותו לצד שלישי ללא קבלת הסכמתנו הכתובה לפני עשיית אותו שימוש.

אנו רשאים לבצע כל שינוי שיראה לנו באתר, וכן להפסיק את פעולתו של האתר לגמרי או להסיר ממנו תכנים או להגביל את השימוש בו.

אין לבצע קישור עמוק לאתר (דהיינו לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר), אלא אם הקישור יעשה כך שהחומר שיראה המשתמש, לרבות העיצוב ואופן ההצגה  יהיה זהה לזה שרואה מי שמשתמש באתר שלנו, בלא כל שינוי בעיצוב או בתוכן או בכתובת האינטרנט.

כפיפות לתנאי השימוש ושיפוי

כל המשתמש באתר זה כפוף לתנאי שימוש אלו, כפי שיהיו בתוקף בעת השימוש, ואנו נהיה רשאים לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת, והשינוי יחול על המשתמשים באתר מייד עם פרסום המידע באתר.  המשתמש מתחייב לשפות אותנו (דהיינו את מי שמנהל את האתר בפועל) עובדים שלנו וכל מי שפועל מטעמנו, בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ והוצאות משפט) עקב הפרת תנאי שימוש אלו.

הדין החל וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלו חלים דיני מדינת ישראל, כפי שהם חלים על סכסוכים שהצדדים להם הם כולם תושבי ישראל. סמכות השיפוט בעניינים הקשורים לשימוש באתר זה תהיה נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך לכך בירושלים.